Menu
Your Cart

De Altena Marine Webshop maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Algemene voorwaarden

Algemeen 
Altena Marine B.V., hierna te noemen Altena houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende de im- en export, groot- en detailhandel, agenturen, fabricage van scheeps- en watersportartikelen, dit alles in de meest ruime zin. 
Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Altena, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1a omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten, één en ander in de ruimste zin.  
 
Aanbod en aanvaarding 
Alle aanbiedingen van Altena met inbegrip van die in haar catalogus zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Altena slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. 
Een overeenkomst komt tot stand wanneer Altena binnen veertien dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Altena het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 
 
Prijzen 
Als prijs geldt hetgeen tussen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. In aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, catalogi en acceptaties is (zijn) de prijs (prijzen) steeds vermeld inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is Altena gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is. 
 
Levering 
Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport en verpakking komen steeds voor rekening van opdrachtgever tenzij het factuurbedrag meer bedraagt dan €500,- incl. btw. Goederen welke per expresse worden verzonden reizen altijd voor rekening van de opdrachtgever. 
De opdrachtgever dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 8 dagen na de levering rechtstreeks schriftelijk aan Altena te melden, bij gebreke waarvan Altena gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen. 
De door Altena opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat de benodigde mallen, tekeningen, vergunningen, machtigingen of overeengekomen vooruitbetalingen zijn ontvangen. Opgegeven tijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige verrichting van de overeengekomen diensten dient Altena derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld. 
In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is Altena gerechtigd de levering zonder nadere aankondiging te beëindigen dan wel op te schorten. 
Altena is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet kan afnemen, een en ander onverminderd het recht van Altena de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen. 
Het risico van de goederen tijden het transport is voor de opdrachtgever en wel vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van Altena hebben verlaten. 
Door Altena vervaardigde goederen, onderdelen e.d. zijn gebaseerd op van de opdrachtgever verkregen maatvoering, inclusief latere wijzigingen. Bij aflevering wordt de opdrachtgever geacht de goederen te hebben geïnspecteerd en goed bevonden, tenzij deze binnen 8 dagen schriftelijk reclameert. 
 
Overmacht 
Indien voor of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van die verbintenis ten gevolge van overmacht niet mogelijk is, dan wel indien deze uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke Altena niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft Altena het recht zonder als dan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de uitvoering der verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren.